МБАЛ - Благоевград АД

МБАЛ - Благоевград АД - Многопрофилна болница за активно лечение

МБАЛ - Благоевград АД

Контакти:

073 / 88 41 29

073 / 82 92 329

Благоевград, ул. Славянска 60

mbal_bl@abv.bg

“МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД – гр. Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

“МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД – гр. Благоевград има ясно формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна   и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика;

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или  отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.

Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти

Mисията, основните цели и задачи, съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от Благоевградска област.

Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.

Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко  направления:


МИСИЯ – НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:

 • Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
 • Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
 • Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;

Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната.

МИСИЯ – РЕГИОНАЛНА:

 • “МБАЛ-Благоевград” АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
 • Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
 • Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

ЦЕЛТА на “МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област

ЗАДАЧИ, които решава “МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД
в контекста на горепосоченото са:

1. Оказване на своевременна, достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична,  лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията:

 • Вътрешни болести;
 • Гастроентерология;
 • Кардиология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Клинична хематология;
 • Ревматология;
 • Нефрология;
 • Клинична токсикология;
 • Клинична алергология;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Детски болести;
 • Скушерство и гинекология;
 • Неонатология;
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Хирургия;
 • Съдова хирургия;
 • Ортопедия и травматология;
 • Урология;
 • Неврология;
 • Неврохирургия;
 • Очни болести;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Инфекциозни болести;
 • Трансфузионна хематология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Клинична лаборатория;
 • Образна диагностика;
 • Съдебна медицина;
 • Обща и клинична патология.

В съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика;

Диагностично-лечебната дейност се осъществява чрез:

 • Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
 • Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и др.;
 • Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ;

Най-ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва общините от Благоевградска област. Населението на региона се насочва към “МБАЛ- Благоевград” за консултативна и стационарна помощ (поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници).

Slider
Slider