МБАЛ - Пазарджик АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД

МБАЛ - Пазарджик АД

Контакти:

034 / 40 86 80

Пазарджик, ул. Болнична №15

mbalpz@gmail.com

МБАЛ Пазарджик АД предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот на населението в Пазарджишка област.

Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещо място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейности.

МБАЛ Пазарджик АД се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

I. Стационарен блок

 • Първо вътрешно отделение;
 • Второ вътрешно отделение;
 • Кардиологично отделение с ангиографска зала – структура за инвазивна диагностика и лечение;
 • Инфекциозно отделение;
 • Отделение по нервни болести;
 • Кожно-венерологично отделение;
 • Първо педиатрично отделение;
 • Второ педиатрично отделение;
 • Неонатологично отделение;
 • Хирургично отделение;
 • Отделение по неврохирургия;
 • Отделение по ортопедия и травматология;
 • Отделение по урология;
 • Отделение по очни болести;
 • Ушно-носно-гърлено отделение;
 • Отделение по акушерство и гинекология;
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
 • Нефрологично отделение с диализна структура;
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
 • Спешно отделение – с легла за диагностично уточняване до 24 часа.

II. Отделения без легла

 • Отделение по образна диагностика;
 • Отделение по обща клинична патология и съдебна медицина;
 • Отделение по трансфузионна хематология.

III. Клинико-диагностични структури

 • Клиничка лаборатория;
 • Микробиологична и вирусологична лаборатория.IV ТЕЛК

V. Болнична аптека

VI. Административно-стопански блок

 • Управление;
 • Отдел Счетоводство;
 • Отдел Човешки ресурси и информационно административно обслужване;
 • Отдел Договорни партньори и информационни системи;
 • Централна стерилизация;
 • Стопански сектор.

 

Slider
Slider