МБАЛ Света Петка - град Видин

МБАЛ Света Петка - град Видин

МБАЛ Света Петка - град Видин

Контакти:

094 602131

Видин, ул. "Цар Симеон Велики" 119

mbal_vidin@abv.bg

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ Света Петка АД в град Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ Света Петка АД в град Видин има сключен договор с РЗОК, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ Света Петка АД в град Видин ще бъде една модерна европейска болница.

Клинико – диагностични структури:

Отделения без легла

Стационарен Блок, включващ:

Клиничната лаборатория е с определено ІІ ниво на компетентност. Има в структурата си  функционално обособени  сектори, както следва:

  • приемане и обработка на материал за хематология и морфология
  • клинична химия
  • хемокоагулация
  • химични и цитологични изследвания на урина
  • високо специализирани изследвания

В Клиничната лаборатория се  изработва задължителния обем лабораторни показатели, групирани както следва:

  • Хематологични; клинично-химични; показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; електролити; показатели на обмяната на рН и кръвните газове;
  • Групи лабораторни изследвания: въглехидрати / в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини, ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/, изпражнения /окултни кръвоизливи/, изследване на други биологични течности

Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

Началник Клинична лаборатория:

д-р Албена Василева – специалност клинична лаборатория
Ординатор:
д-р Петя Николова– специалност клинична лаборатория
Дора Здравкова Митова –  биолог
Старши лаборант:
Веселина Митева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 381
094 / 60-66-15 вътр. 262
Slider
Slider