Областна Дирекция по Безопасност на Храните

Областна Дирекция по Безопасност на Храните – град Враца

Областна Дирекция по Безопасност на Храните

Контакти:

092665078

Враца, ул. Илинден 1

RVS_06@nvms.government.bg

Българска агенция по безопасност на храните – Враца,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:
 • Фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
 • Ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
 • Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
 • Фуражите;
 • Суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 • Съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:
 • Оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
 • Лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
 • Оценка и комуникация на риска;
 • Обучение и квалификация;
 • Други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
Slider
Slider