Областна Дирекция по Безопасност на Храните

Областна дирекция по безопасност на храните – град Хасково

Областна Дирекция по Безопасност на Храните

Контакти:

038 / 661 049

Хасково, бул. Освобождение №57

RVS_26@bfsa.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:

 • Фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
 • Ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
 • Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
 • Фуражите;
 • Суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 • Съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

Областната дирекцията подпомага дейността на БАБХ в района на гр. Хасково по контрола на:

 • Болести по животните, подлежащи на задължително обявяване;
 • Контрол на храните;
 • Граничен контрол;
 • Фитосанитарен контрол;
 • Контрол на продукти за растителна защита;
 • Здравеопазване на животните;
 • Контрол на фуражите;
 • Контрол на ветеринарномедицински продукти.

Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:

 • Оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
 • Лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
 • Оценка и комуникация на риска;
 • Обучение и квалификация;
 • Други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

Slider
Slider