Областна дирекция по безопасност на храните - град Габрово

Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Сливен Областна дирекция

Областна дирекция по безопасност на храните - град Габрово

Контакти:

066 / 80 17 79

Сливен, ул. Самуиловско шосе, ПК100

RVS_07@bfsa.bg

Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:

 • фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 • ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 • страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 • фуражите
 • суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води
 • материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 • съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара

БАБХ осъществява и:

 • оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 • лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 • оценка и комуникация на риска
 • обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово

Slider
Slider