СБАЛОЗ - Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания

СБАЛОЗ - Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания

СБАЛОЗ - Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания

Контакти:

02 / 975 35 35

София, Младост I, бул. Андрей Сахаров 22

sbaloz.sofia-grad@mail.bg

СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град. Обслужваният район включва 24 административни единици /общини/ с население по данни на НСИ /2019г./ 1 328 790 души, което представлява 19 от населението на страната.
Със заповед РД 17-146 от 15.06.2018 г. на МЗ е присъдена оценка “Отличен” от акредитацията на СБАЛОЗ за срок от 5 години.

МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:

 • Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
 • Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии;
 • Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти.

ХУМАНИТАРНАТА ПЛАТФОРМА на болницата е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациента.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на:

 • предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
 • условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
 • дейносттите, чрез които се осъществява медицинската помощ.

За постигането на стратегическата цел, ръководството на СБАЛОЗ ЕООД системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:

1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
5. Пилотно развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.

Политиката по качество е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяемостта, инвалидността и смъртността от ракови заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, адекватно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.

 • Специализирани кабинети;

  Д-р Ваня Димитрова БОНЕВА
  Началник КДБ

  Завършва МУ гр. София през 1995 год.
  От 1996 год. работи в ОРБ „Д-р Иван Селимински” гр.Сливен в Спешен медицински център. От 1997 до 2000 год работи в XIV-та поликлиника гр.София, като ординатор-терапевт.
  От 2000 до 2003 год. в МЦ гр.Бухово, а от 2006 год. в ОДОЗС гр. София, във вътрешен кабинет на ДКБ.
  Началник на КДБ от 2009 год.
  Има специалност по Вътрешни болести от 2004 год., специалност по Медицинска онкология 2013 год. и магистратура по Здравен мениджмънт от 2006 год.
 • Отделение за образна диагностика

  Д-р Николина Димитрова НИКОЛОВА
  Началник отделение

  Завършва медицина в МА, гр. София през 1982г.
  Специалист по „Образна диагностика” от 1991г.
  Работи като лекар-ординатор в XXII поликлиника гр. София, Първа работническа болница и в СОД „Проф. Д-р Марин Мушмов”, гр. София.
  От 1995 до 2010 год работи в Република Тунис.
  От 2011 год. заема длъжността началник отделение „Образна диагностика”, след конкурс.
  Член на БАР и на БОД.
  Участва в научни форуми в България и в чужбина.

 • Отделение по нуклеарна медицина;

  Проф. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм
  Началник отделение

  Завършва медицина в МА гр. София през 1990 год.

  Редовен аспирант по нуклеарна медицина в НОЦ, гр. София 1991-1994 год.

  Защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина” през 1994 год.

  Придобива специалност по „Нуклеарна медицина” през 1994 год. и специалност по „Клинична онкология” през 1998 год.

  Работи като научен сътрудник I ст. в НОЦ, гр. София до 2003 год.

  Създава и ръководи отделение по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС), гр. София през 2003 год.

  Сегашна позиция в СБАЛОЗ – Началник отделение по „Нуклеарна медицина”, след конкурс.

 •  

  Клинична лаборатория;

  Д-р Адриана Матова ЖИТАРСКА

  Началник  отделение

  Завършва Медицина през 1992 г. – Медицински Университет София.
  Придобита специалност Клинична лаборатория през 1998 г. – Медицински Университет София.
  Сегашна позиция – Началник отделение Клинична лаборатория.
  Член на Дружеството по Клинична лаборатория.

  Екип
  Д-р В. Гусева, Д-р М. Денев;
  И.д ст.мед. лаборант: Копчева;
  Мед. лаборанти: Младенова, Петрова, Маркова; 
  Биолози: Коева, Георгиева;
  Хистол. лаборант: Димитрова;
  Санитар:Александрова

 •  

  Регистратура.

   

Дейности, извършвани в аптеката

 • Съхраняване;
 • Опаковане;
 • Контролиране;
 • Даване на консултации;
 • Отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на болницата.

Персонал

Маг. фарм. Димитринка ТАСКОВА – Управител, тел.: 02/ 974 33 41
Маг. фарм. Милена ЧОЛАКОВА
пом.фарм.Искра АПОСТОЛОВА
пом. фарм. Анка ИВАНОВА
санитар М. КОЛЕВА

Slider
Slider