СБАЛОЗ – СОФОБЛ -Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

СБАЛОЗ – СОФОБЛ -Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

СБАЛОЗ – СОФОБЛ -Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

Контакти:

02 / 801 39 23

София, бул.Столетов 67

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от есента на 1968 г.  В настоящата сграда – бул. „Столетов“ № 67 (бившата” Климентинска болница”), Окръжният онкологичен диспансер, обслужващ три окръга – Пернишки, Кюстендилски и Софийскисе премества в края на 1971 г.

От 1984г. Окръжен онкологичен диспансер се преименува в Диспансер за онкологични заболявания.

На основание чл. 101, ал. 1 и ал.6 от Закона за лечебните заведения Диспансерът се преобразува в „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД

От октомври 2010 г., с Решение на Министерство на здравеопазването „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД се преименува в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област „ ЕООД.

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалностиМедицинска онкология; Хирургия, Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кожни и венерически болести; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Лъчелечение; Урология; Кардиология; Анестезиология и интензивно лечение.

лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност, както следва:

Отделения с легла:

  1. Отделение по медицинска онкология – ІІ ниво на компетентност
  2. Отделение по онкологична хирургия – ІІ ниво на компетентност
  3. Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ) – І-во ниво на компетентност
  4. Отделение по онкологична гинекология – ІІ ниво на компетентност

Отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика – ІІ ниво на компетентност

2. Отделение по клинична патология

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – ІІ ниво на компетентност

Slider
Slider