Текс Контрол ЕОOД - Изпитвателна лаборатория град Габрово

Изпитвателна лаборатория - Текс Контрол ЕОOД град Габрово

Текс Контрол ЕОOД - Изпитвателна лаборатория град Габрово

Контакти:

0887 24 83 46

066 / 80 12 58

Габрово, бул. Трети март № 9

texcontrol@mail.bg

ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ (ИЛ) КЪМ “ТЕКС КОНТРОЛ” ЕОOД, ГР. ГАБРОВО Е АКРЕДИТИРАНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО АКРЕДИТАЦИЯ” ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ НА:
  • Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания;
  • Текстил и облекло – устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани;
  • Текстил и облекло – характеристика на обагрянията (БДС EN ISO/IEC 17025:2006).

В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION – Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD – Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG – Швейцария; „BINDER”Германия; IKA – Германия и др.)

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА И С ЕДИНСТВЕНИТЕ В СТРАНАТА АПАРАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА:
  • Устойчивост на светлина и атмосферни влияния чрез ксенонова дъгова лампа (XENOTEST® 150 S+, SDL Atlas);
  • Възпламеняемост и горимост (HIRLEY FLAMMABILITY TESTER, M233A/B, SDL Atlas);
  • Водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann M230 / BBUNDESMANN WATER REPELLENCY TESTER/;
  • Физиологичните характеристики на текстил. Измерване устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) SWEATING GUARDED HOTPLATE, M259B;
  • Колебанията на масата на прежди, предпрежди и ленти (USTER® тестер 3);
  • Изпитване на опън на щапелни влакна, нишки и технически прежди (USTER TENSORAPID);
РАБОТАТА В ЛАБОРАТОРИЯТА ПРОТИЧА ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И НЕЗАВИСИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА
  • Взаимоотношенията с клиенти се извършват от Ръководителя на лабораторията или от упълномощен от Ръководителя представител;
  • Всеки клиент може да отправи към ИЛ устни или писмени запитвания относно възможностите за реализиране на бъдеща поръчка. В присъствието на клиента се обсъждат възможностите за изпълнение на поръчката. При разлики с изискванията на Възложителя, същите се уточняват преди началото на изпълнение на поръчката. При изпълнимост на поръчката, се попълва Заявка, в която се уточняват изискванията на клиента, методите и сроковете за изпълнение;
  • Когато е невъзможно изпълнението на поръчката, възложителят се информира обосновано писмено или устно за това;
  • Ако в хода на изпълнение на поръчката се налагат неочаквани изменения, свързани с прилаганите методи или изместване на сроковете, клиентът се информира от ИЛ;
  • ИЛ е в правото си да отказва поръчки за изпитване на образци и методи, които биха компрометирали дейността й като изпитвателна лаборатория;
  • При желание от страна на клиента, от предоставения за изпитване образец може да се задели контролна лабораторна проба, която се запечатва в присъствието на клиента, подписва се и се подпечатва от Ръководителя на лабораторията и от него;
  • На клиента се предоставя протокол с резултатите от проведените изпитвания;
  • Клиентът заплаща в брой или по банков път услугата, извършена от ИЛ;
  • Клиентът може да посети лабораторията, да се запознае с техническите средства и с методите за изпитване. По време на посещението той се придружава от Ръководителя на лабораторията.
Slider
Slider