Център за социална рехабилитация и интеграция с. Лесичово

Център за социална рехабилитация и интеграция с. Лесичово

Център за социална рехабилитация и интеграция с. Лесичово

Контакти:

0885 84 14 17

074 / 34 72 19

с. Раздол

dvhprRazdol@gmail.com

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от 1.09.2018 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, медицинско лице, рехабилитатор, трудотерапевт, психолог.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Основната цел на социалната услуга е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни по вид и степени на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Потребителите ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца, в зависимост от индивидуалните им потребности. Освен в сградата на центъра услугата се предоставя и мобилно, като целта е по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата ЦСРИ.

Задачи на социалната услуги:

 • Осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите, за развитието на човека, фактори;
 • Предлагане на специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на потребителите;
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
 • Оказване подкрепа на потребителите и техните семейства;
 • Оценка нуждите на потребителите;
 • Изготвяне на програма за грижи;
 • Запознаване с конкретните нужди на потребителите според сферите на функциониране;
 • Планиране на интервенции според установените проблеми;
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на потребителите и специализираните интервенции, които ще извършват.

 

Потребители:

 • лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
 • лица с различни форми на зависимост.

1.Програма „Социална интеграция и рехабилитация”

 • Социално консултиране и посредничество;
 • Здравно консултиране и посредничество;
 • Образование и обучение;
 • Правно консултиране;
 • Психологическо консултиране.

2.Програма „Медицинска рехабилитация”

3.Програма „Терапии“

4.Програма „Трудотерапии”:

 • Градинарство;
 • Битови умения;
 • Приложни изкуства.

5.Мобилно предоставяне на социалната услуга

Капацитет:

Капацитетът на услугата е 15 лица.

Социалната услуга предлага комплекс от дейности, насочени в посока на социална интеграция на лицата и децата с увреждания.

Прилага се индивидуален подход спрямо всеки потребител, съобразно спецификата на заболяването/увреждането и личностните особености.

Всички дейности са насочени към формиране на умения за изграждане и поддържане на доверителни отношения с околните и умения за самостоятелен живот, в случаите когато това е възможно.

Дейностите в ЦСРИ са насочени към повишаване на самооценката на потребителите и подобравяне на емоционалното състояние, нарушено в следствие на увреждането.

Slider
Slider