Център за психично здраве - Стара Загора

Център за психично здраве - Стара Загора

Център за психично здраве - Стара Загора

Контакти:

042 / 62 02 50

Стара Загора, ул. Армейска 16

odpzs_stara_zagora@abv.bg

Център за психично здраве – Стара Загора ЕООД е правоприемник на Психиатричен диспансер – Стара Загора и „Областния диспансер за психични заболявания със стационар – Ст.Загора” ЕООД.

На основание чл.46 от Закона за лечебните заведения /обн. ДВ бр.59/31.07.2010г./ „ОДПЗС – Стара Загора” ЕООД се пререгистрира в „Център за психично здраве – Стара Загора” – ЕООД.

ЦПЗ – Стара Загора ЕООД е специализирано лечебно заведение с областни функции и осъществява диагностично- лечебна, социално-рехабилитационна и експертна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве. В лечебното заведение се извършва експертна оценка за временна и трайна нетрудоспособност.

Центърът за психично здраве – Стара Загора осъществява своята дейност според правилата за добра медицинска практика и стандарта по психиатрия, при зачитане правата на пациентите, съобразно националното законодателство и световните харти и конвенции.

Дейности

На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-60/22.12.2010г. „ Център за психично здраве – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора осъществява следните дейности:

  1. Спешна психиатрична помощ;
  2. Диагностика  и лечение на лица с психични разстройства;
  3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
  4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
  5. Психиатрична и психологична експертна дейност;
  6.  Създаване и поддържане на регионална информационна система  на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето;
  7. Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението;
  8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
  9. Научноизследователска  дейност в областта на психичното здраве;
  10. Предоставяне на социални услуги в общността по реда на Закона за  социалното подпомагане
 1.  

Медицинските дейности в Центъра за  психично здраве – Стара Загора се изпълняват в рамките на  следните програми от грижи с включени в тях алгоритми:

  1. Програма за  водене на случая;
  2. Програма  за наблюдение за диагностични цели, включително и за извършване  на психологични тестови изследвания;
  3. Програма за лечение на мания;
  4. Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства след овладяване на маниен епизод;
  5. Програма за лечение на депресии:
   1. със суициден риск;
   2. без суициден риск;
  6. Програма за лечение с антидепресанти;
  7. Програма за лечение на остра психоза;
  8. Програма за лечение на пациент с шизофренно разстройство;
  9. Програма за лечение на налудни разстройства;
  10. Програма за електроконвулсивно лечение;
  11. Програма за лечение на деменции;
  12. Програма за лечение на  личността и поведението в зряла възраст;
  13. Програма  за психологично консултиране със следните подпрограми:
   1. невропсихологична оценка;
   2. за работа със суициден пациента;
   3. работа със семейството на пациенти с шизофренни разстройства
   4. за оказване на подкрепа;
  14. Програма за лечение на тревожни, невротични и реактивни състояния, породени от тежък стрес, на сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция;
  15. Програма за лечение на шизофренен  епизод и остър пристъп на шизофреноподобни състояния;
  16. Програма за лечение на органично  обусловени състояния;
  17. Програма за живеене с инволуция и деменция;
  18. Програма за противорецидивно лечение при шизофрения и шизофреноподобни  разстройства;
  19. Програма за лечение с антипсихотици;
  20. Програма за психотерапия и психологично подпомагане на хронично соматично болни;
  21. Програма за дневни грижи;
  22. Програма за групово-терапевтични  занимания;
  23. Програма за сензитиране и обучение  на висшия медицински персонал от соматичната здравна  мрежа към  решенията и постижимите цели на пациентите;
  24. Програма за  психосоциално  интервениране, рехабилитация и ресоциализация;
  25. Програма за трудотерапия;
  26. Програма за лечение на пациенти със  злоупотреба с вещества / с и без  зависимост/;
  27. Програма за задължително лечение;
  28. Програма за съдебно – психиатрична експертиза;
  29. Програма за справяне с кризи;
  30. Програма за интердисциплинарни консултации.
 1.  

В Центъра за психично здраве – Стара Загора се изпълняват и:

 1. Програма за поддържане качеството на работа в отделението;
 2. Програма за супервизия и  продължаващо обучение.
Slider
Slider