Регионална Здравна Инспекция - град Кърджали

Регионална Здравна Инспекция - град Кърджали

Регионална Здравна Инспекция - град Кърджали

Контакти:

036 / 16 20 95

036 / 16 02 98

Кърджали, ул. Ген. Владимир Стойчев № 2

rzi.kardjali@gmail.com

Регионална здравна инспекция – Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

РЗИ – Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:

 • извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;
 • организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
 •  събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;
 • упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;
 • извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;
 • извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;
 • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 • извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;
 • наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;
 • извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;
 • оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
 • участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.

 

Работно време: 8.30 – 12.00 и 12.30 – 17.00 часа от понеделник до петък.

Работно време на звеното за административно обслужване: от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване.

Slider
Slider