Мико 2000 - Трудова медицина град София

Мико 2000 - Трудова медицина град София

Мико 2000 - Трудова медицина град София

Контакти:

0898 42 88 03

0896 61 63 53

София, ж.к.Стрелбище ул.Златишки проход, бл.30,ап.7

miko2000@abv.bg

Службата по трудова медицина (СТМ) към МИКО 2000 ЕООД е регистрирана под № 137-1/23.04.2008 г. на основание чл. 25 д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.40/2007 г.).

В службата работят висококвалифицирани кадри със специализация в областта на трудовата медицина.

Службата по трудова медицина е на разположание на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124 от 1997 г).

Наши клиенти са фирми с предмет на дейност в области като:

 • Администрация
 • Логистика
 • Търговия на едро и дребно
 • Социални услуги
 • Промишленост
 • Транспорт
 • Строителство
 • Селско стопанство
 • Образователна сфера
 • Ресторантьорство и хотелиерство

Оценка на риска при работа и подобряване на условията на труд с цел снижаване на риска за здравето на работещите

 • Изготвяне карти за оценка на риска на работните места.
 • Изготвяне и актуализиране на оценката на работното място и професионалния риск.
 • Изготвяне на физиологични режими на труд и почивка.
 • Разработване на програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска.
 • Изготвяне на основни правила за оказване на първа долекарска помощ
 • Препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.
Медицинско обслужване
 • Съставя годишен план за провеждането на периодични профилактични медицински прегледи по производствени колективи, включващ списък на производствата и професиите подлежащи на периодични медицински прегледи, срокове за провеждането им, списък на лекарите-специалисти, участващи при провеждането на периодичните медицински прегледи и на необходимите изследвания на работещите с вредности.
 • Извършва профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 от 28.1.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ бр.16 от 1987 г., изм. и доп. бр. 65 от 1991 г и бр. 102 от 1994 г.)
 • Оценка на годността на работник или служител да изпълнява даден вид работа, съгласно изискванията на Наредба № 3/2008 г.
 • Оценка за годността на работа на непълнолетни лица.
 • Оценка на здравословното състояние на работещия и издаване на заключение при прекратяване на трудовите отношения.
 • Анализ на здравословното състояние на работниците въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите на временната и трайна нетрудоспособност, трудовият травматизъм, честота и тежестта на професионалните заболявания.
 • Изготвяне и поддържане на здравни досиета на работещите на хартиен или магнитен носител.
Обучения по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа
 • Разработва и участва в реализирането на програми за промоция на здравето и отстраняване на рисковите фактори в работната среда и начина на живот.
 • Извършва квалифицирано обучение на спасителните формирования по начините за опазване на здравето и първа помощ в случай на бедствия и аварии.
 • Извършва квалифицирано обучение по електробезопасност.
 • Извършва квалифицирано обучение на представителите на комитета по условия на труд съгласно изискванията на Наредба № 4 / 03.11.1998г. на МТСП и МЗ и ЗЗБУТ.
 • Извършва квалифицирано обучение на длъжностни лица и инжинеро техническия персонал, съгласно Наредба № 3 /14.05.1996г. чл.26, ал.2 от ЗЗБУТ (ДВ.бр.124 от 27.12.1997г.); Наредба №8 на Министерството на просветата.
 • Извършва квалифицирано обучение на работници и служители за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето по време на работа.
Прилагане на нормативни актове
 • Разработвана на мерки за прилагане на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенни норми, правила и изисквания.
 • Участие в заседания на Комитета/ Група по условия на труд.
 • Участие при регистриране, потвърждаване и трудоустрояване на работници и служители с професионално заболяване и трудова злуполука съгласно действащата Наредба на МЗ.
 • Разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Извършване от лицензирани лаборатории на специализирани лабораторни измервания, съгл. чл.288 от Кодекса на труда и чл.217 от Наредба №7 от 23.09.1999г на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването ( ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
 • Микроклимат
 • Осветление
 • Шум
 • Съдържание на прах във въздуха
 • Съдържание на токсични вещества във въздуха
Slider
Slider