Служба по трудова медицина - Риск Одит Консулт град Добрич

Служба по трудова медицина - Риск Одит Консулт град Добрич

Служба по трудова медицина - Риск Одит Консулт град Добрич

Контакти:

058 / 58 69 86

0888 80 06 46

0884 08 70 92

0884 08 70 81

0885 50 92 15

Добрич, ул. Димитър Петков 4, комплекс Виста – М, ет. 2,офис СТМ

pikostov@abv.bg

СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД е със седалище град Добрич, ул. Димитър Петков 4, комплекс Виста – М, ет. 2.

Лицензирана служба по трудова медицина, която прави оценка на риска на работните места, извършва консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактични прегледи.

Екипът на СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич се състои от висококвалифицирани консултанти, притежаващи необходимите теорeтична подготовка и практически опит.Клиенти на СТМ Риск Одит Консулт К, Добрич са фирми от различни отрасли на икономиката и структури от публичната администрация.

Всички работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.

Основните функции на СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич са :

 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес;
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа;
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали;
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти;
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита;
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите;
 • Оценява физични фактори на работната среда;
 • Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение, както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и други;
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане;
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия;
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К, Добрич извършва оценка за влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез :

 • Организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях.
 • Дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.
 • Анализира здравословното състояние на служителите.
 • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.
 • При напускане на служител СТМ РИСК ОДИТ КОНСУЛТ К ЕООД, Добрич дава заключение за здравословното му състояние.
Slider
Slider