СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Плюс ООД - Служба по трудова медицина град София

Контакти:

0888 85 03 96

София, ул. Крум Кюлявков 15А

stm_plus@abv.bg

Осигуряваме на Работодателя следните услуги:
1.Трудова медицина – незабавна реакция при необходимост
2.Всички изискващи се обучения – възможности и за дистанционно провеждане
   – по първа долекарска помощ
   –  по безопасност и здраве при работа
   – по Наредба РД 07-2 за инструктажите
3.Всички видове измервания – незабавна реакция при необходимост
   – шум
   – микроклимат
   – осветление
   – топлинен индекс на натоварване
   – вентилация
   – импеданс
   – защитно заземяване
   – мълниезащита
   – дефектно токова защита
    – съпротивление на изолацията
    – термографска камера за обследване на електротабла
    – други чрез наши партньори
4.Трудово правни консултации
5. Профилактични медицински прегледи – при вас на място с мобилен екип от техника и специалисти
6. Възможности и за други услуги неописани в горния текст
7. Договора може да бъде сключен само за тази услуга, която вие желаете
Slider
Slider