СТМ Професионал ООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Професионал ООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Професионал ООД - Служба по трудова медицина град София

Контакти:

0885 32 89 01

028 / 90 41 57

София, Индустриална зона Орион, ул. 3020, № 34

profesional@dir.bg

СТМ ПРОФЕСИОНАЛ ООД е създадена през 2008 год., като самостоятелни дружество. Фирмата разполага с квалифициран екип от експерти по здравословни и безопасни условия на труд. Основната цел е да подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място и повишаване организационно – управленската култура на персонала.

СТМ ПРОФЕСИОНАЛ ООД предлага следните услуги:

ОЦЕНКА НА РИСКА:

1. Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска представлява оценяване на рисковете породени от работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и др.

2. Как нашият екип изготвя оценка на риска?

2.1. Извършване на подробен оглед на място във фирмата, който обхваща работните места;

2.2. Запознаване с основните рискови фактори;

2.3. Запознаване с използваните суровини, материали и други;

2.4. Извършване на анализ на технологичната характеристика;

2.5. Анкетиране на работниците и служителите във връзка с условията на труда;

2.6. Идентифициране на опасностите;

2.7. Обработка на получената информация и оценяване на отделните рискове.

3. Как помага оценката на риска на работодателите?

При оценяване на рисковете участниците в трудовият процес се запознават с всички опасности, които могат да застрашат безопасността или да увредят здравето на работещите лица. По този начин работодателят може да предприеме превантивни мерки за отстраняване и/или минимизиране на опасностите и да предпази работещите, както и да ги предпази от трудови злополуки.

КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ:

  • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане;
  • Консултиране на ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на нови работници и служители;
  • Консултиране и оказване на съдействие на Работодателите при трудови злополуки;
  • Консултиране на работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители;
  • Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда и други.

ЗДРАВЕН МОНИТОРИНГ:

Здравният мониторинг осъществяван от службата по трудова медицина се изразява най-общо в наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа:

  • Дава заключенията за физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
  • СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
  • При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
  • При напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Slider
Slider