Проф. д-р Владимир Данов - д.м. град Плевен

Проф., Dr.h.c. Д-р Владимир Данов - д.м. град Плевен

Проф. д-р Владимир Данов - д.м. град Плевен

Контакти:

0896 77 68 85

064 / 67 85 00

Плевен, ул. Пиер Кюри” 2

dherzchirurgie@gmail.com

Медицински Директор и началник  клиника по кардиохирургия – УМБАЛ “Сърце и Мозък” град Плевен.

О б р а з о в а н и е

 • 1968 – 1977 г. Основно училище – София;
 • 1977 – 1980 г. 21-Реална гимназия – София;
 • 1981 – 1988 г. Следване- хуманна медицина-Медицинска Академия – София;
 • 17.03. 1988 г. Апробация като лекар;
 • 04.09.1995 г. Апробация като лекар в Германия.

П р о ф е с и о н а л н а   к а р и е р а

 • 01.04.1988– 01.11.1990 г. 
  Волонтиер асистент в Националния сърдечен центьр- София
  (Директор Проф. д-р А. Чирков);
 • 01.02.1991 – 10.01.1992 г. Специализант в Националния Немски сърдечен центьр -Берлин/ Германия (Директор Проф. д-р R. Hetzer);
 • 01.07.1992 – 01.09.2002 г. Асистент в Клиниката по сърдечнахирургия на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р E. Struck, Директор Проф. д-р M. Beyer), Учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München;
 • 01.09.2002-18.08.2005 г.- Завеждащ отделение (Oberarzt) в Клини- ката по сърдечно и торакална хирургия на Сърдечния Център Аугсбург-Швабен на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р M. Beyer), учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München;
 • 18.08.2005 г. – 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия , МБАЛ „Света Марина“ ЕAД, Варна;
 • 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ „Света Анна“ AД, София;
 • 06.07.2017 г. Медицински директор, Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ “Сърце и Мозък”-Плевен;
 • Републикански консултант по кардиохирургия.

С п е ц и а л н о с т

 • 12.09.2001 г. Специалност Сърдечна хирургия- Баварска лекарска камера- Мюнхен;
 • 2006 г. Специалност Сърдечна хирургия- легализирана от Mинистерство на здравеопазването / Република България Централен Регистър на специалностите.

Н а у ч н а   с т е п е н   и   з в а н и я

 • 23.03.2000 г. Dr. med. „Доктор“, – Докторска дисертация на тема „Диагностика, хирургично лечение както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори – наблюдение при 27 пациенти в периода Май 1987- Април 1997 г.“ при Ludwig Maximilian Univesität- München/Германия (Научен ръководител Проф. д-р E. Struck);
 • 29.03.2006 г. Легализирана от ВАК-София;
 • 2008 г. Доцент по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия към МУ- Варна;
 • 2011 г. Доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“;
 • 2015 г. Професор по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия по конкурс към Факултета-обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“;
 • 2017 г. Професор по научна специалност Сърдечно- съдова хирургия към МУ-Плевен (НИИ);
 • 2008 г. Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) към Техническия Университет- гр. Варна;


1. Автор на 5 учебника;
2. Автор на 2 монографии;
3. Автор на 72 публикции в България и чужбина (41 публикации са цитиранини в български и международни научни списания с общ импакт фактор 82,031);
4. 42 участия в български и международни научни форуми и конгреси;
5. Научен ръководител на 3 успешно завършили докторски дисертации.

Ч л е н с т в а

 • 1995 г. Член на Немската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия ;
 • 29.05.2005 г. Член на Българската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия;
 • Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология;
 • Член на редакционната колегия на медицински журнал УМБАЛ “Света Анна”.

Т е с н и   с п е ц и а л и з а ц и и,  И н т е р е с и

 • 23.01.2003 – 28.03.2003 г. Специализация детска сърдечна хирургия (Проф. д-р M. Kostelka) в Сърдечния Център Лайпциг/Германия (Директор Проф. д-р W. Mohr);
 • 2002 г. и 2003 г. Специализация имплантиране на „Stentless“ клапи в Клиниката по сърдечно хирургия Charite- Berlin (Директор Проф. д-р W. Konertz);
 • 2000 г. и 2002 г. Специализация имплантиране на бивент-рикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност в Сърдечния Център Нордрейн- Вестфалия (Директор Проф. д-р R. Körfer) Бад Ойленхауз/ Германия;
 • 2010 г. Курс по минимално-инвазивна хирургия на митралнaта клапа SANA Сърдечен център, гр. Щутгарт, Германия;
 • 2011 г. Курс по минимално-инвазивна клапна хирурги Академия Еускулап, гр. Тутлинген, Германия;
 • Лечение на сърдечните тумори;
 • Методи за консервиране на хомографт и оперативното му Приложение;
 • Хирургия на проводните и ритъмни нарушения.

Н а г р а д и

 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
  Метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Диплом- Републикански съвет на ТНТМ за участие в изложението “Българската младеж и нейната дума за техно-логиите на бъдещето”, 30.10.1987 – 15.11.1987 г., Пловдив;
 • В. Данов Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Първа награда (златна значка)- Републикански съвет на ТНТМ “За постижение в младежкото научно и техническо творчество” –XIV Национален преглед на ТНТМ, Ноември 1987 г., Пловдив;
 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
  Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Грамота- Републикански съвет на ТНТМ, 14.11.1987 г., Пловдив
 • В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
  Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. 
  Удостоверение за Рационализация: Протокол № 5611/23.XI.1988 г. МА (Президиум), София;
 • Данов В., Г. Манчев, В. Гегусков. Ранна тромбоза митрална клапна протеза на фона на хепарин- индуцирана тромбоцитопения. Кардио D, год.X, бр.4 (22), Зима, 2013, 63-65. Първа Награда за най-интересен клиничен случай на 2013 г. Фирма “Servier” Грамота, публикувано в Кардио D, год.XI, бр.1 
  (23), Пролет, 2014, 67;
 • Сертификат за избор на читателите на в. 24 часа за 2016/2017 г. “Лекар на когото българите вярват“

Статии:

Отстраниха тумор от сърце при уникална операция

В болница “Сърце и мозък” в Плевен започна прием за кардиохирургични операции на планови и спешни пациенти

Кардиохирург спаси ръка от ампутация

Slider
Slider