Д-р Весела Стоичкова д.м. - Ортодонт, Лекар по дентална медицина град София

Д-р Весела Стоичкова д.м. - Ортодонт, Лекар по дентална медицина град София

Д-р Весела Стоичкова д.м. - Ортодонт, Лекар по дентална медицина град София

Контакти:

0877 57 58 73

02 / 954 12 62

гр. София, ж.к. Лагера, ул. Боговец, бл. 37-Б

v.soickova@abv.bg

Член на WFO – The World Federation of Orthodontists
Активен член на EOS – The European Orthodontic Society 
Член на SIDO – Società Italiana di Ortodonzia
Член на ПОО – Профессиональное общество ортодонтов России 
Член на БОО – Българското ортодонтско общество

Автор на 34 печатни статии в научни списания в България и чужбина, а също така и на 21 научни доклада по проблемите на стоматологията и биоетиката в медицината на конгреси и конференции в Австрия, Белорусия, България, Великобритания, Полша, Португалия, Руската Федерация. 
Стаж на работа в областта на стоматологията и ортодонтията в България и чужбина от 2003.

1992-1997 – 35 Средна езикова гимназия „Добри Войников”, София, България. Езици – английски, немски, руски.
1997-2003 – Медицински Университет София, Факултет по Дентална Медицина. Завършен с отличие. Лекар по дентална медицина.
2003-2008 – Специализация и докторантура в Катедрата по Ортодонтия и детско протезиране, Московски държавен медико-стоматологичен университет, Москва, Руската Федерация. Специалист Ортодонт.
2008 – защитена е дисертация на тема “Морфометрични изменения на зъбочелюстно-лицевите параметри при комплексно (ортодонтско и хирургично) лечение на пациенти с мезиална оклузия” и е присвоена научна степен доктор на медицинските науки.

2018 –– Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве – Диплома с отличие за магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Придобита професионална квалификацияя “Здравен Мениджър”.

Slider
Slider