Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

Контакти:

0888 83 10 77

02 / 851 44 27

София, Св. Г. Софийски” № 1, етаж 1, кабинет 142 ( Факултет по дентална медицина, МУ София)

Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн
Ръководител на катедра “Образна и орална диагностика”
Медицински университет – София

Образование и професионален път

– 1970 г. – Висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, ВМИ – София

– 1981 г. – Защита на дисертация за присъждане на научна и образователна степен “кмн” на тема: “Огнищно действащи фактори в зъбночелюстната система при деца и юноши, на територията на град Русе”.

– 1991 г. – ст. н.с., II ст. в НИХВИ.

– 1998 г. – Доцент към катедра “Терапевтична стоматология”, Стоматологичен факултет – София.

– 2000 г. – Защита на дисертация за присъждане научна степен “дмн” на тема “Стоматогенни полета на смущение при някои хронични заболявания на организма”.

– 2004 г. – Професор към катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина – София.

– 2010 г. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика” на ФДМ към МУ – София

Признати специалности:

Оперативно зъболечение и ендодонтия
Пародонтология и ЗОЛ
Обща дентална медицина
Дентална клинична алергология
Магистърска степен – Здравен мениджмънт

Slider
Slider