Доц. Д-р Теодора Болярова - Стоматолог София

Доц. Д-р Теодора Болярова - Стоматолог София

Доц. Д-р Теодора Болярова - Стоматолог София

Контакти:

0887 70 25 82

София, Св. Г. Софийски № 1, етаж 2, кабинет 253-Г

Доц. д-р Теодора БОЛЯРОВА е родена през 1969 г. Дипломира се в Стоматологичния факултет на ВМИ в София (1993), където след конкурс става асистент в Катедрата по терапевтична стоматология (1995).

  • Придобива специалности по „Терапевтична стоматология” (1998) и „Обща стоматология” (2005). От 1999 работи в новосъздадената Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица – старши асистент (1999), главен асистент (2005), доцент (2009).
  • Преминала е курсове по „Амбулаторна стоматологична хирургия” (1998) и по „Рентгенология в стоматологичната практика” (2000).
  • Води студентски предклинични и клинични упражнения по терапевтична стоматология (1995-99) и упражнения по пародонтология и заболявания на оралната лигавица (от 1999 до днес).
  • С лекции и демонстрации се включва в курс по следдипломна квалификация (2007). Участва в научно-изследователски проект (1999-2000) под ръководството на проф. д-р Тереза Джемилева, дмн, спонсориран от Медицинския университет в София.
  • Защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор (2005) на тема „Гингивално разрастване у възрастни хора на системна терапия с калциеви антагонисти.
  • Социална значимост, рискови фактори, нужди и стратегии”, с научни ръководители проф. д-р Цвятко Йолов, д.м.н. и проф. д-р Тереза Джемилева, д.м.н. и научен консултант акад. проф. д-р Чудомир Начев, д.м.н.

Вече като доцент чете лекции по предклиника на пародонтологията.

Има над 50 публикации и доклади по пародонтология, геронтостоматология, ендодонтия и социална медицина.
Доц. д-р Теодора Болярова приема пациенти в сградата на Факултета по дентална медицина – МУ София. 

Slider
Slider