Частните линейки

За кого е предназначена частната линейка?

Още през март парламентът прие окончателно промени в Закона за автомобилните превози, свързани с частните линейки. Според него превозите на болни и ранени лица ще може да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, вписани в регистър. Застраховките и изискванията за този род специализиран транспорт, ще бъдат задължителни.

За да действат като частни линейки, изискванията са лицата да разполагат поне с едно специално превозно средство, което е с българска регистрация, диспечерски пункт, съобразен с изискванията, определени в наредбата и други.

Това гарантира, че превозването на хора с увреждания или лица с намалена подвижност с частна линейка, ще става само с лиценз.

Законът гласи, че специалните превозни средства няма да имат право да използват външен дизайн или някаква специфична окраска, с които се отличават центровете за Спешна медицинска помощ. Частните линейки ще трябва да се маркират с името на лицето и телефонния номер, на който се приемат заявки за извършване на дейността.

Специализираният медицински транспорт може да се извършва в града, в населеното място от населено място до населено място в цяла България, както и в Европа – от Европа до България и от България към всяка точка на Европа. Освен това от лечебно заведение, хоспис, санаториум или други до лечебно заведение, хоспис, санаториум, други или до дома или обратното.

Линейките трябва да отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове и да бъдат регистрирани „линейки” по смисъла на закона, да притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.

В тези специализирани транспортни средства е много по-вероятно да има модерна апаратура като бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ, стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN от кислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват захранване на транспортния респиратор и дават възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера и др.

Частните линейки разполагат с висококвалифицирани медицински екипи, които при необходимост или при заявка, придружават пациента по време на транспорта.

В случай на влошаване състоянието на пациента по време на транспорт, екипите им трябва да бъдат обучени как да реагират адекватно, с цел опазване живота и здравето на пациента.