Д-р Александър Микински - Началник отделение по лъчелечение

Д-р Александър Микински - Началник отделение по лъчелечение

Д-р Александър Микински - Началник отделение по лъчелечение

Контакти:

064 88 62 38

064 88 62 36

064 88 62 73

Плевен, бул. Георги Кочев 8а

Д-р Александър Микински – началник отделение

Роден на 16 януари 1959 г. Завършва ВМИ – Плевен през 1982г., след което работи като лекар в ЦСНМП Плевен. През 1990 г. постъпва в Отделение по лъчелечение. От 1999 г. е Началник на отделението. Има придобита специалност „Лъчелечение” от 1995 г.

В отделението се лекуват болни с уточнена диагноза. Основният контингент пациенти са онкологично болни, провеждащи лъчелечение за първичния тумор или неговите метастази. Извършва се и лечение на неонкологични заболявания, възпалителни кожни процеси, остеомиелити, дегенеративни заболявания на костно-ставния апарат, анастомозити.

В отделението се използват методите на перкутанно и интракавитарно лъчелечение:

  • дълбока рентгенова терапия ортоволтажна радиация;
  • линеен ускорител електа синерджи;

Според мястото, което заема в концепцията за комплексно лечение на злокачествените заболявания, предлаганото лечение е:

  • Дефинитивно;
  • Предоперативно;
  • Следоперативно;
  • Палиативно или симптоматично

При нетуморни заболявания:

  • Симптоматично;
  • Дефинитивно.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Александър Микински
Д-р Десислава Хитова – Топкарова
Д-р Мирела Иванова

Ст.м.с. Анелия Цветанова

Slider
Slider