МБАЛ Дулово

МБАЛ - град Дулово

МБАЛ Дулово

Контакти:

086 42 32 00

Дулово ул. Розова долина 37

dulovo_mbal@abv.bg

Многопрофилна болница за активно лечение – Дулово предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

Стартирайки дейност като околийска болница през 1954 год., утвърдила се като диагностично-консултативен и лечебен център на населението от общините: Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Тутракан, Исперих, Каолиново и Тервел. Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност. За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно – консултативни кабинети и клинична лаборатория, обособени в диагностично – консултативен блок. МБАЛ – Дулово разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти. Лечебното заведение осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса. В здравното заведение практикуват лекари – специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

МБАЛ – Дулово е изградена от:

Диагностично-консултативен блок с кабинети по:

 • Хирургия;
 • Акушерство и гинекология;
 • Педиатрия;
 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Пулмология;
 • Ендокринология;
 • Неврология;
 • Функционална диагностика;
 • ехокардиографии;
 • доплер сонография;
 • електрокардиографии;
 • кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ.

Клинична лаборатория – извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ. ЦЕНИ.

Отделение Образна диагностика – извършват се изследвания по договор с НЗОК за извънболнична медицинска помощ. ЦЕНИ.

Стационарен блок

 • Неврологично отделение;
 • Акушеро-гинекологично отделение;
 • Педиатрично отделение;
 • Вътрешно отделение;
 • Хирургично отделение.

Болнична аптека

Обемът на дейност на аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.

Административно-стопански блок

 • Икономическо и информационно звено;
 • Информационно-статистически отдел;
 • Счетоводство;
 • Личен състав.

Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и цялостното функциониране на заведението.

 • Помощни обслужващи звена;
 • Санитарен транспорт;
 • Стерилизационна.
Slider
Slider