СБАЛО - Свети Мина

Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" - град Благоевград

СБАЛО - Свети Мина

Контакти:

073 / 88 28 57

Благоевград, бул. Васил Левски 62

sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:

  • повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
  • условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
  • дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.

 

За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:

  • Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/;
  • Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение;
  • Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение;
  • Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси. 
 
Диагностично консултативен блок
Slider
Slider