Национален център по наркомании - град София

Национален център по наркомании НЦН - град София

Национален център по наркомании - град София

Контакти:

02 8319015

София, ул. Пиротска № 117

ncn@ncn-bg.org

Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница “Простор”.

С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.

НЦН осъществява функциите на:

 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;

Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.

За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:

 • Разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • Води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • Води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • Участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • Извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
  събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • Осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • Осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.

Националния център по наркомании работи по следните национални програми:

 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 – 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 – 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
Slider
Slider