Служба по трудова медицина - Екс Мед Консулт град София

Служба по трудова медицина - Екс Мед Консулт град София

Служба по трудова медицина - Екс Мед Консулт град София

Контакти:

0888 57 82 06

град София

stm@eksmedkonsult.com

СТМ „Екс Мед Консулт“ ще бъде насреща при нужда на работодателите от консултиране и подпомагане, свързано с превенцията и осигуряването на безопасни условия на труд. Службата би могла да се заеме с наблюдението, с анализа, както и с оценката на здравното състояние на работещите, свързано с условията на труд.

Службата ще помогне на работодателя при провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, а при откриване на заболяване или отклонения, то уведомен ще бъде и общопрактикуващият лекар. Изготвено ще бъде и заключение относно пригодността на работещите да изпълняват определен вид дейност.

В съвместната си дейност с работодателя „Екс Мед Консулт“ ще разработи мерки за премахване или редуциране на установен в процеса риск. Въпросните мерки ще бъдат съобразени с възможностите за инвестиции и ще бъдат степенувани по приоритети. Също така на оценка ще бъде подложена и ефикасността на мерките, които работодателят е предприел.

Препоръките, които службата по трудова медицина ще разработи, ще бъдат свързани с работното място и неговото преустройство, с натоварването на работещите и организацията на процеса.

На СТМ „Екс Мед Консулт“ можете да разчитате за:

  • Оценка на риска;
  • Измерване на факторите на работната среда;
  • Набавяне на необходими документи за Инспекцията по труда;
  • Обучения по ЗБУТ;
  • Изготвяне на Декларация по чл.15;
  • Разработката и участието в програми за обучение на работещи и ръководен персонал;
  • Информиране за здравните рискове, свързани със съответната професия;
  • Промоция на здравето;
  • Помощ при изпълнение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни трудови условия;
  • Помощ за разработването на работни правила, инструкции и норми и др.

Разчитайте на СТМ „Екс Мед Консулт.

Slider
Slider