Д-р Антонина Кардашева - психолог град София

Д-р Антонина Кардашева - психолог град София

Д-р Антонина Кардашева - психолог град София

Контакти:

0884 67 06 13

София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11

an.kardasheva@gmail.com

При откриването на специализиран кабинет по психологично консултиране и психотерапия е заложена идеята да се предостави специална грижа за здравето на хората, чрез която ние се стремим да помогнем всички клиенти да рационализират трудностите в живота и преодолеят житейските и психични кризи. Нашето желание е да допринесем едновременно за подобряване на личното благополучие на всеки клиент, здравето и пълноценното му социално интегриране и дълготрайно адаптиране.
Ако се чувствате претоварени или разочаровани от очакванията в живота си, или знаете, че сте извън равновесие и искате да научите повече за това как да се справят с различни преживявания от живота си, ние можем да ви помогнем да ревизирате или затвърдите Вашите индивидуални ценности, личен стил и начини на поведение, за да бъдат по-гъвкави и адаптивни. Това ще постигнем чрез различни подкрепящи методи: психодиагностика, индивидуално и семейно консултиране, и психотерапия.
Психодиагностиката е област от психологията, която разработва методите за откриване и измерване на индивидуално-психологческите особености на личността. В медицинския център предлагаме психодиагностика за деца и възрастни чрез стандартизиран и адаптиран за България методологически инструментариум.
Психологичното консултиране е активен метод за анализ на конкретни жизнени проблеми и кризи, чрез който се предоставя възможност на клиента да споделя за настъпилите поведенчески и емоционални промени. В терапевтичната рамка на срещите се използват различни консултативни техники – динамично-ориентирани, центрирани към личността, когнитивно-поведенчески, когнитивно-аналитични и други, които се прилагат в безопасно, подкрепящо и конфиденциално пространство.
Психотерапията е психологичен лечебен метод, който на емоционално, когнитивно и поведенческо ниво благоприятно повлиява психичните и психосоматичните разстройства. Психотерапията допринася за преосмисляне на жизнените проблеми на клиента и идентифициране на активни стратегии за възстановяване на афективното равновесие и развитие на личността. Психотерапевтичните методи, които се използват в терапевтичния процес се адаптират към всеки индивидуален случай и клиент.
Ако се породят сериозни различия между членовете във вашето семейство – деца, партньор, родители, ние можем да подходим към проблемите ви с различни предложения за семейна или фамилна психотерапия. Семейната психотерапията е съзнателен активен процес на взаимодействие с психологични вербални и невербални средства върху поведенческите разстройства и състояние на душевен дискомфорт с цел да се постигне хармония между членовете на семейството. Семейната терапия е ориентирана към работа както с цялото семейство, така и към отделните членове в него. В този смисъл ефектите от семейната терапия ще рефлектира и променя благоприятно отношенията в семейната система. Чрез обсъждане на различни гледни точки на членовете на семейството, ние ще подпомогнем да намерите най-подходящия тип взаимоотношения за вашето семейство.
Можете да ползвате услугите за детско психологично консултиране и психотерапия. Статистиката от съвременните изследвания посочва силно влошаване на детското психично здраве, зачестили поведенчески проблеми в детството. Най-широко разпространените нарушения в детска възраст са: агресия, хиперактивност с дефицит на вниманието, детски страхове /нощни страхове, страх от раздяла, училищна фобия, трудности в ученето и усвояването на умения и нараснала тенденция към депресия. Една от най-популярните и ефективни форми на терапевтично взаимодействие с деца, която е в основата на нашето желание да подпомогнем детето ви да преодолее трудностите от етапа на развитието си е игровата психотерапия, арт-терапията и терапия с приказки.
Към пакета от психологични и психотерапевтични услуги са предвидени още изготвяне на индивидуална психотерапевтична програма за насърчаване на здравето за всички възрасти, диагностициране на нивата на стресов толеранс и индивидуална програма със стратегии за преодоляване на стреса, индивидуална терапия на емоционалните разстройства и свързаните с тях поведенчески реакции, чрез разработване на решения за различните предизвикателства на живота.

Slider
Slider